فراپرتو

مرکز جامع تصویر برداری  پزشکی و رادیولوژی مداخله ای

دریافت جواب

 

 

توضیحات:

لطفا  مشخصات مندرج در برگ پذیرش خود را وارد کنید

 
 

 

نرم افزار مدیریت مراکز تصویربرداری پزشکی (RIS) شرکت فناوری اطلاعات مصباح نور